Cookie-instellingen
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Enkele daarvan zijn essentieel (bijv. voor het winkelmandje), terwijl andere ons helpen om ons online aanbod te verbeteren en economisch te exploiteren. U kunt deze cookies accepteren of weigeren door te klikken op “Alleen essentiële cookies accepteren”. Eveneens kan u deze instellingen op elk moment oproepen en later op elk moment afmelden (bijvoorbeeld via de voettekst op onze website). Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Alle prijzen excl. btw.
Naar de winkel voor particulieren.
Top
0


Verkoopvoorwaarden

1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden.

De website www.otto-office.be is een initiatief van:

OTTO Office (BE) NV (hierna “OTTO Office” of “wij”)
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0889.777.931

E-mail: service@otto-office.be
Telefoon: 070 234 000

Overige begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan;

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met OTTO Office in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op OTTO Office niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.
‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.
‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.


Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen OTTO Office en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.


Deze Verkoopsvoorwaarden zijn zowel van toepassing op de aankoop via de website als de aankoop die telefonisch of via elektronische communicatie gebeurt. Alsook zijn ze van toepassing wanneer een bestelformulier die bijgevoegd werd bij catalogi en/of mailings wordt overgemaakt aan OTTO Office per fax, e-mail of enige andere manier.


Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.


OTTO Office behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

OTTO Office besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van OTTO Office. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van OTTO Office moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. OTTO Office zal onmiddellijk na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

OTTO Office kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal OTTO Office de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien OTTO Office het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. OTTO Office kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen, behoudens in geval van B2B-verkoop. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

Hoeveelheids- en schaalprijzen gelden per artikelitem en kleur resp. uitvoering. Voor rechtspersonen (B2B) is het transport van goederen vanaf een orderwaarde van negenenvijftig (59) EURO (exclusief BTW) gratis. Onder een netto-goederenwaarde van negenenvijftig (59) EURO bedraagt de forfaitaire vrachtkost vijf komma negenennegentig (5,99) EURO (exclusief BTW) per bestelling.

Voor Consumenten (B2C) is het transport van de goederen vanaf een orderwaarde van eenenzeventig komma negenendertig (71,39) EURO (inclusief BTW) gratis. Onder dat bedrag bedraagt de forfaitaire vrachtkost zeven komma vijfentwintig (7,25) EURO (inclusief BTW). Voor de orderbehandeling en verpakking wordt in elk geval een vaste kostprijs van drie komma negenennegentig (3,99) EURO (exclusief BTW) per bestelling aangerekend voor B2B en vier komma drieëntachtig (4,83) EURO (inclusief BTW) voor B2C.

Bovengenoemde prijzen voor transport en orderbehandeling gelden vanaf 01.02.2023.

De Koper is de prijs verschuldigd die OTTO Office in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door OTTO Office worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

OTTO Office heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:


OTTO Office neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van Computop Wirtschaftsinformatik GmbH of Paypal staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

De Koper kan een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een bankoverschrijving. De Koper heeft een betalingstermijn van dertig (30) kalenderdagen na datum van levering.

OTTO Office (BE) NV
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
BANK: BNP Parisbas Fortis NV
IBAN BE: 52 0015 2002 0009
BIC KRED: GEBABEBB

Onze aanrekeningen zijn ten laatste betaalbaar dertig (30) kalenderdagen na datum van levering, zonder enige korting, tenzij anders overeengekomen. Elke niet betaalde aanrekening brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10% per jaar. Wanneer de aanrekening onbetaald blijft gedurende tien (10) dagen na de verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het bedrag van aanrekening met een minimum van twintig (20) EURO. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Elke betwisting van een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst en dient te gebeuren aan het adres bovenaan deze voorwaarden.

OTTO Office behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een slechte kredietscore, een voorschot aan te rekenen op de totale waarde van de bestelling. OTTO Office behoudt zich tevens het recht voor om de door de Koper verzochte levering enkel tegen voorafgaande betaling of aanbetaling uit te voeren.

OTTO Office stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. OTTO Office behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. OTTO Office verbindt zich er toe een levering binnen de 24 uur te volbrengen. De leveringstermijn van 24 uur zal gelden wanneer de volgende dag een werkdag is en de bestelling voor 16u werd geplaatst. In geval van een afwijkende leveringstermijn zal dit steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd worden aan de Koper. Levering van bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld groot meubilair, varieert tussen de één (1) en acht (8) weken. OTTO Office verbindt er zich toe om dit steeds duidelijk te communiceren aan de Koper.

De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien OTTO Office er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal OTTO Office spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

OTTO Office doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen:


Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. OTTO Office neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

OTTO Office draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

OTTO Office biedt tevens de mogelijkheid aan Koper om de bestelling te gaan ophalen op het adres bovenaan deze Overeenkomst. OTTO Office behoudt zich het recht voor om hier bijkomende voorwaarden voor op te leggen zoals bijvoorbeeld de betaling van een voorschot van 50%. Deze bijkomende voorwaarden zullen steeds duidelijk gecommuniceerd worden aan de Koper.

Opgelet: OTTO Office levert enkel in België!

6. Gebreken en klachtindiening

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan OTTO Office, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar OTTO Office, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van OTTO Office. De kosten van terugzending zijn ten laste van OTTO Office, op voorwaarde dat de Koper contact heeft opgenomen met de klantendienst.

De garantie is niet van toepassing op:


Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. OTTO Office is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal OTTO Office deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. OTTO Office is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

De Koper beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Dit is van toepassing zowel op de Consument, als de Handelaar. Op basis van het herroepingsrecht kan de Koper binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Koper is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. OTTO Office hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal OTTO Office de Koper spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan dertig (30) kalenderdagen. OTTO Office betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Koper gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Koper heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;
 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; (Artikel VI.53.10° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)


7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Koper die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan OTTO Office meedelen. Deze mededeling moet binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf:
 • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
 • Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.


In zijn mededeling moet de Koper aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:
 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Koper;
 • Handtekening van de Koper;


Vervolgens moet de Koper spoedig contact opnemen met de klantendienst van OTTO Office voor het terugsturen van de aankoop, en dit uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de OTTO Office alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Koper heeft OTTO Office het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Koper hiervoor verantwoordelijk zijn. OTTO Office is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Koper niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de koper, voor eigen rekening en risico van de Koper. OTTO Office verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Koper.


8. Overmacht

Indien OTTO Office door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is OTTO Office niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. OTTO Office is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij OTTO Office. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Voor gepersonaliseerde producten met reclameopschrift dienen de hiertoe noodzakelijke teksten schriftelijk te worden opgegeven. De Klant garandeert dat de door hem bezorgde teksten, logo’s, tekens, enzovoort geen (intellectuele) eigendomsrechten van derden schenden. Met het plaatsen van de bestelling, staat de Klant ons het gebruik van zijn intellectuele eigendomsrechten voor de uitvoering van de overeenkomst toe. De Klant verbindt zich ertoe OTTO Office te vrijwaren tegenover alle aanspraken die derden op basis van inbreuken tegen hun rechten ingevolge de uitvoering van de bestelling tegen OTTO Office zouden kunnen laten gelden en vergoedt de aldus voor OTTO Office ontstane schade (inclusief erelonen en kosten van advocaten en legal counsel). OTTO Office behoudt zich het recht voor om bestellingen die een inbreuk tegen rechten van derden zouden kunnen inhouden, te weigeren of te annuleren. Bij bestellingen met reclameopschrift behoudt OTTO Office zich omwille van technische redenen het recht voor om tot vijf (5%) procent meer of minder te leveren.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van OTTO Office, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Leuven, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

In navolging van Europese regelgeving voorziet OTTO Office ook in Online Dispute Resolution (ODR). Voor meer informatie over ODR kan u terecht op http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

© 2016 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.


PRIVACYVERKLARING

Bij alle gegevensverwerkingsactiviteiten (bv. verzameling, verwerking en overdracht) volgen wij de wettelijke voorschriften volgens artikels 5 en 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Uw gegevens die vereist zijn voor de afwikkeling van transacties worden verwerkt en in de vereiste omvang doorgegeven aan dienstverleners die door ons worden aangesteld voor de afwikkeling van de bestelling. In het kader van wat wettelijk toelaatbaar is en met inachtneming van uw respectieve gerechtvaardigde belangen bij de uitsluiting van de overdracht of het gebruik kunnen wij voor de controle van rating en kredietwaardigheid tijdens de duur van de klantenrelatie adres- en ratinggegevens doorgeven aan en opvragen bij Roularta Business Information, Raketstraat 50, 1130 Brussel en verbonden concernondernemingen. Om te beslissen over de gegrondheid, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verzamelen of gebruiken wij waarschijnlijkheidswaarden, waarbij onder meer adresgegevens mee worden opgenomen in de berekening. Wij willen de klantenrelatie met u in stand houden en u interessante informatie en aanbiedingen doorsturen. Daarom verwerken wij op grond van artikel 6 (1) (f) van de AVG (ook met de hulp van dienstverleners) uw gegevens om u informatie en aanbiedingen van ons en andere ondernemingen op te sturen.

Gegevensbeschermingsinformatie voor klanten, wier adressen ons ter beschikking werden gesteld door een derde die u bij het verzamelen van uw adres niet volgens de AVG heeft geïnformeerd: deze informatie herkent u aan het feit dat in het adresveld een ‘Herkomst van de gegevens’ gedrukt is. Uw adresgegevens zijn afkomstig van ondernemingen waarvan u het adres terugvindt in het adresveld onder ‘Herkomst van de gegevens’. Op basis van de afweging van belangen volgens art. 6 (1) (f) van de AVG worden uw adresgegevens en selectiekenmerken verwerkt met het oog op direct marketing van ondernemingen en voor de controle en aanvulling van adresbestanden van andere ondernemingen. U kunt verzet aantekenen tegen het toekomstige gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden. Meer informatie en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u op de website van de onderneming.

Opgelet: Als u dit niet wenst, kunt u op elk ogenblik verzet aantekenen door een informele mededeling via de post, gericht aan OTTO Office (BE), Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee, of via e-mail aan service@otto-office.be. Dit geldt in elk geval niet voor gegevens die vereist zijn voor de afwikkeling van uw bestelling. Na ontvangst van uw verzet zullen wij de desbetreffende gegevens niet meer voor andere doeleinden dan de afwikkeling van uw bestelling gebruiken, verwerken en doorgeven en zullen we evenmin nog onze reclame of catalogi naar u opsturen. Houdt er s.v.p. rekening mee, dat om organisatorische en technische redenen een overlapping in de tijd kan zitten tussen uw herroeping van de newsletter en het gebruik van uw e-mailadres in het kader van een lopende campagne.
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op www.otto-office.be/privacybeleid. Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u eveneens op ons adres bereiken.